Tapu İşlemleri ve Hizmetleri

Tapu Hizmetlerimiz

Genel olarak tapu hizmetlerimizi,

 • Akit Düzenlenmesi
 • Satış
 • Bağış
 • Ölünceye kadar bakma akdi
 • Taksim
 • Trampa
 • İpotek
 • İntikal
 • Kat mülkiyeti
 • Kat irtifakı tesisi
 • Tescil işlemleri
 • Cins tashihi
 • İfraz
 • Tevhit
 • İmar tescilleri

şeklinde sıralayabiliriz.

SIRA
NO
SUNULAN HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER
1

Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi

1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil …[tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

2

Satış

1-Taşınmaz sahibi ile alıcısının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
2-Gerçek kişilerde fotoğraf.
3- İcra Müdürlüğünün satış müzekkeresi (cebri icra yolu ile satılmış ise).
4- Mahkeme müzekkeresi (ortaklığın… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

3

İpotek

1- Kamu kurum ve kuruluşları (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil), bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmeleri.
2- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

4

Terkin işlemleri (ipotek)

1- Kamu tüzel kişileri,bankalar ve finans kurumları lehine tesis edilmiş ipotekler o banka veya finans kurumunun terkin için yazdığı yazı ve temsil belgesi.
2- Diğerlerinde lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

5

Mirasın İntikali

1- Taşınmaz mal sahibi murisi ait Sulh Hukuk Mahkemesinden alınmış mirasçılık belgesi.
2- İlgili vergi dairesinden alınmış veraset ve intikal vergisinin ödendiğini gösterir belge (İntikal esnasında ibraz edilmemiş ise devir ve temlik gerektirir herhangi bir akitle birlikte ve  üzerinde herhangi bir ayni hak tesisinde ibraz edilmek zorundadır).
3- Mirasçıların veya yetkili temsilcilerinin… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

6

Kat irtifakı Tesisi

1- Yetkili makamca onaylı mimari proje.
2- Noterce düzenlenmiş liste. 
3- Tüm maliklerce imzalanmış… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

7

Cins Tashihi

1- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi. 
2- Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya yapı kullanma izni verileceği nedenle cinsinin tashih edilmesine dair Belediye/Valilik yazısı. Tarımsal değişikliklerde Tarım Müdürlüğünce düzenlenmiş rapor ve yazı. Köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenlerin konut hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapacakları yapılar için muhtarlıktan alınan izin belgesi. 
3- Yapısız halden yapılı hale gelmelerde ilgili vergi dairesinden 492 sayılı harçlar kanununun 4 sayılı tarifesinin 13/a maddesine göre harcın …[tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

8

Kamulaştırma

1- Onaylı kamu yararı kararı.
2-  İdarenin kamulaştırmaya ilişkin yazıları.
3- Kısmi kamulaştırmalarda Kadastro… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

9

Düzeltme

1-Kadastroda bilirkişi beyanına göre senetsizden yapılan tespitlerde yanlışlıkların düzeltilmesi için ilgili muhtarlıktan alınmış fotoğraflı ilmühaber.
2- Varsa düzeltme nedenini gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
3- Yüzölçümü düzeltmelerinde… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

10

Ayırma (İfraz)

1- Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler.
2- Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı. 
3- Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

11

Kooperatiflerde Ferdileşme

1- Kooperatif temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
2- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.
3- İlgili Belediyeden… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

12

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş

1- Kat mülkiyetine çevrilmek için yetkili kurumdan verilen yapı kullanma belgesi ve kat maliklerinden birinin talebi. 
2-Taşınmaz malın vasfının… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

13

Elbirliği Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

1- Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın malikinin ölümü halinde, miras hakkının mahkemeden alınmış veraset belgesinde belirtilen hisseleri oranında mirasçılar adına… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

14

Birleştirme (Tevhit)

1- Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası,tescil bildirimi ve kontrol raporu. 
2- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı.
3-Birleştirilmesi istenen taşınmaz mallarının sahiplerine… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

15

Şerhler Sütununda Belirtme

Tapu Sicil Tüzüğü  Md.: 54, 55,… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

16

Kat Mülkiyeti Tesisi

1- Yetkili makamca onaylı mimari proje.
2- Noterce düzenlenmiş liste.
3- Tüm maliklerce imzalanmış yönetim planı.
4-Yetkili makamca verilen yapı kullanma izni.
5- Taşınmaz sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

17

Beyanlar Sütununda Belirtme

Tapu Sicil Tüzüğü  Md.: 60, 61, 62,… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

18

Tahsis İşlemleri

1- İlgili kurumun resmi yazısı ve varsa tahsis cetveli,
2- Gerçek kişilerde lehtarın… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

19

Trampa

1-Taşınmaz sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
2- Gerçek kişilerde fotoğraf.
3- Bina vasıflı taşınmazlarda… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

20

Taksim (Paylaşma)

1- Varsa noterden düzenlenmiş veya el yazılı sözleşme (Mirasın taksiminde).
2- Hissedarların veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  (Mirasın taksiminde; Noterde düzenlenmiş… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

21

Aile Konut Şerhi

1- Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge.
2 -  Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı.
3- Gereken hallerde taşınmaz malın şerhi talep… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

22

Bağış

1- Bağışlayan ve bağışlananın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,
2- Gerçek kişilerde fotoğraf,
3- Bina vasıflı taşınmazlarda… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

23

Ölünceye Kadar Bakma Akdi Sözleşmesi

1- Sulh Hukuk Hakimliği veya Noterde düzenlenmiş ise tescili içerir sözleşme,
2- Taşınmaz sahiplerinin ve bakım borçlusunun veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi ,
3- Gerçek kişilerde… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

24

Kira Sözleşmesinin Şerhi

1- Kira sözleşmesi, 
2- Noterde düzenlenmiş sözleşmeye istinaden şerh yetkisine sahip lehtarın… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

25

Kat İrtifakının Sona Ermesi

1- Kat irtifakının terkini için tüm maliklerin talebi,  
2-  Kat malikinin veya yetkili temsilcilerinin… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

26

İntifa Hakkı Tesisi

1- Taşınmaz malın sahiplerinin ve intifa hakkı lehtarının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, 
2- Gerçek kişilerde fotoğraf,
3- Bina vasıflı taşınmazlarda… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

27

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Satış Vaadi Sözleşmesinin Şerhi

1- Noterde düzenlenmiş sözleşme,
2- Taşınmaz malın sahibine veya lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,
3- Gerçek kişilerde… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

28

İrtifak Hakkı

1- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,
2- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi,
3- Taşınmaz malın sahibine ve lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  4- Gerçek kişilerde… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

29

Kat Karşılığı Temlik

1- Noterden düzenlenmiş sözleşme,
2- Taşınmaz sahibi ve sözleşme gereği devralanın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi ,
3- Gerçek kişilerde… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

30

Geçit Hakkı Tesisi

1- Belediye veya il encümen kararı,
2- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi,
3- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi ,
4- Gerçek kişilerde… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

31

Vasiyetnamenin Tenfizi İşlemi

1- Mahkemeden alınmış tenfiz kararı ve tescile yönelik yazı.
2- Vasiyetnamenin onaylı bir örneği.
3 – Lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

32

Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi

1- Ana yapının yok olması veya harap olması halinde yetkili merci tarafından belgelenmesi (Deprem veya heyelan gibi doğal afet vs.)
2- Harap ve yok olması halinde kat maliklerden… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

33

Eklentinin Yazımı (Teferruat)

1- Elenti listesi.
2- Taşınmaz sahibine ait… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

34

Yönetim Planı Eklenmesi ve Değiştirilmesi

1- Kat maliklerinin beşte dördü tarafından imzalanmış yönetim planı,
2- Yöneticinin  nüfus cüzdanı… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

35

Üst Hakkı Tesisi (İnşaat Hakkı)

1- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı.
2- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
3- Gerçek kişilerde… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

36

Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması Suretiyle Tescil

1- Ticaret mahkemesince tayin olunan değeri gösterir karar (Bilirkişi raporu).
2-  Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil  belgesinde taşınmazın ayni sermaye olarak tescil edildiğinin belirtilmesi,
3- Ayni sermaye olarak adına tescil edilecek ticaret şirketinin… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

37

Finansal Kiralama (Leasing) sözleşmesi belirmesi

1- Noterde düzenlenmiş sözleşme,
2- Lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

38

Kat Mülkiyeti Kurulu Taşınmazlarda Kat İlavesi

1- Değişikliği gösterir yetkili makamca onaylı  mimari proje,
2- Arsa payları değişikliklerini de kapsayan… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

39

Devre Mülk Hakkı Tesisi

1- Devre Mülk Sözleşmesi. 
2- Taşınmaz malın sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

40

Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili

1- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,
2- Gerçek kişilerde fotoğraf,
3- Bina vasıflı taşınmazlarda… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

41

Vakfa Özgülenen Malların Tescili

1- Vakfın tesciline dair kesinleşmiş mahkeme kararı,
2-  Taşınmaz malın vakıf… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

42

Sözleşmeden Doğan; Şufa (Ön Alım), İştifa (Alım), Vefa (Geri Alım) Hakkı Şerhi

1- Noterden düzenlenmiş sözleşme,
2- Şerh yetkisine sahip lehtar veya yetkili temsilcilerinin… [tam bilgi almak için bizlere danışınız...]

TKGM tapu hizmet kalitesi standartlarından alıntı yapılmıştır.

Tapu İşlemleri

Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler

Tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapmak isteyenler (satış,ipotek vb ) bizzat veya tayin ettikleri vekilleri vasıtasıyla yapacakları işlemin mahiyetini tapu sicil müdürüne bildirirler. Tapu sicil müdürü ibraz edilen belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra başvuru fişini düzenleyip tayin ettiği ilgili memura havale eder.

İlgili memur tapu sicilinde müsbit evrakı (kanıtlayıcı belge) inceleyerek talebin karşılanmasında yasal bir sakınca bulunmadığını tespit etmesinden sonra sözlü beyan edilen değer üzerinden tapu harcını hesaplayarak T.C Ziraat Bankası’na yatırılmak üzere talep sahibine veya sahiplerine verir .Ayrıca döner sermaye makbuzunu (föy bedeli) tahsil eder.

Tapu harçlarının bankaya yatırılıp işlemi yapan memura ibraz edilmesini takiben hazırlanan tüm evraklar tapu sicil
müdürü tarafından kontrol edilir yapılan işlemin niteliğine göre resmî senet düzenlenmiş ise (örnek-satış)
düzenlenen resmî senet tapu sicil müdürünün huzurunda taraflara o kutulur ve taleplerine uygun olup
olmadığı ,satıcının parasını alıp almadığı sorulur .İsteklerine uygun olduğunu bildirmeleri halinde taraflar resmî
senetteki adlarının olduğu yere okudum ibaresini kendi el yazıları ile yazıp imzalarlar.

Taraflar arasında okuma yazma bilmeyenler varsa yanlarında iki tanık getirmeleri istenir ve düzenlenen resmî senet tanıklar ve taraflar huzurunda ilgili memur tarafından yüksek sesle okunur,isteklerine uygun olup olmadığı sorulur uygun olduğu söylendiği taktirde okuma yazma bilmeyen kişinin adının üzerine okundu ibaresi yazılıp şahsın sol elin baş parmak izi veya mührü basılıp şahitlere de tasdik ettirilip. imzaları alınır.