Tapu İşlemleri

Tapu İşlemleri

Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler

Tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapmak isteyenler (satış,ipotek vb ) bizzat veya tayin ettikleri vekilleri vasıtasıyla yapacakları işlemin mahiyetini tapu sicil müdürüne bildirirler. Tapu sicil müdürü ibraz edilen belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra başvuru fişini düzenleyip tayin ettiği ilgili memura havale eder.

İlgili memur tapu sicilinde müsbit evrakı (kanıtlayıcı belge) inceleyerek talebin karşılanmasında yasal bir sakınca bulunmadığını tespit etmesinden sonra sözlü beyan edilen değer üzerinden tapu harcını hesaplayarak T.C Ziraat Bankası’na yatırılmak üzere talep sahibine veya sahiplerine verir .Ayrıca döner sermaye makbuzunu (föy bedeli) tahsil eder.

Tapu harçlarının bankaya yatırılıp işlemi yapan memura ibraz edilmesini takiben hazırlanan tüm evraklar tapu sicil
müdürü tarafından kontrol edilir yapılan işlemin niteliğine göre resmî senet düzenlenmiş ise (örnek-satış)
düzenlenen resmî senet tapu sicil müdürünün huzurunda taraflara o kutulur ve taleplerine uygun olup
olmadığı ,satıcının parasını alıp almadığı sorulur .İsteklerine uygun olduğunu bildirmeleri halinde taraflar resmî
senetteki adlarının olduğu yere okudum ibaresini kendi el yazıları ile yazıp imzalarlar.

Taraflar arasında okuma yazma bilmeyenler varsa yanlarında iki tanık getirmeleri istenir ve düzenlenen resmî senet tanıklar ve taraflar huzurunda ilgili memur tarafından yüksek sesle okunur,isteklerine uygun olup olmadığı sorulur uygun olduğu söylendiği taktirde okuma yazma bilmeyen kişinin adının üzerine okundu ibaresi yazılıp şahsın sol elin baş parmak izi veya mührü basılıp şahitlere de tasdik ettirilip. imzaları alınır.